Ajut per la Cerca

La aplicació permet una cerca genèrica per  cerca per text ple i altres cerques de caire més específic pels valors de certs camps de la base de dades, anomenada cerca avançada.

Els detalls de cadascuna d'aquestes cerques estan descrits als capítols indicats més avall. Si us plau, feu ús de la taula de continguts per anar directament al tema que sigui del vostre interès.

Taula de continguts:

Cerca per Text Ple

La cerca per text ple permet cercar termes simples (a més a més de frases) així com la combinació de cerques complexes fent ús de les paraules clau AND més OR (termes de cerca Booleans agrupats mitjançant parèntesi) i altres operadors.

Majúscules i minúscules

La cerca de termes i frases no distingeix entre majúscules i minúscules.

Cerca per tots el objectes

Per cercar tots els objectes cal fer ús del caràcter comodí asterisc (‘*’) sense cap altre caràcter de cerca.

Fixeu-vos que només un sol caràcter asterisc (‘*’), que no està dintre o contingut en una expressió de cerca, es interpretat com a cerca contra tots els objectes.

La cerca contra tots els objectes s'ignora quan algun es fa servir algun valor en un camp específic de cerca.

Paraules simples de cerca (termes i expressions)

La cerca simple està basada en paraules, com ara "retrat" o "flor" (l'ús de comilles no és necessari). Totes les paraules han de coincidir amb el resultat de la cerca (fora que l'administrador del lloc web hagi definit un funcionament per tal de contenir qualsevol paraula, per exemple la combinació OR).

Aquestes paraules son també anomenades termes simples. Una cerca simple conté un terme d'una o més paraules de cerca (amb o sense operadors).

Una expressió és un grup de paraules envoltades per comilles del tipus "retrat d'una dama". Una expressió s'ha de correspondre a una determinada seqüència de caràcters per tal d'obtenir un resultat.

Expressions i termes poden ser combinats per tal de definir cerques més complexes.

Per exemple:
« retrat d'una dama » flor rosa

Fent això, cadascuna de les expressions de cerca i dels termes han de ser continguts en el resultat de cerca per tal de proporcionar un resultat vàlid.

Caràcters comodí

Els caràcters comodí permeten la definició parcial dels termes de cerca.

Autoritzem la cerca per un sol caràcter o per més d'un:

Operadors de cerca (Operadors Booleans)

Les cerques avançades poden ser definides mitjançant operadors de cerca combinats amb termes i expressions de cerca. Permeten que els termes i les frases puguin ser combinades mitjançant operadors lògics.

Aquests són els operadors disponibles:

Operador Descripció Exemple
'+'
(sense cometes)

L'operador '+' requereix que el terme posterior al símbol '+' coincideixi en el resultat de cerca.

Nota:

Aquest és el funcionament per defecte de l'aplicació.

+mared +nen
'-'
(sense cometes)

L'operador '-' discrimina els resultats que continguin el terme posterior al símbol  '-'.

Nota:

L'operador no es pot ser fet servir només amb un terme. Per exemple, la cerca “-nen” no proporcionarà resultats.

marededéu -nen 
AND, &&
(és necessari l'ús de majúscules)

L'operador AND enllaça termes i resultats coincidents quan ambdós termes existeixin..

És similar a l'operador  "+" i molt útil combinat amb agrupacions de termes de cerca.

El símbol && pot ser usat en lloc de la paraula AND.

Nota:

Aquest és el funcionament per defecte de l'aplicació.

marededéu  AND  nen

OR, ||

(és necessari l'ús de majúscules)

L'operador OR enllaça 2 termes i resultats quan algun d'ells existeixi.

El símbol || pot ser usat en lloc de la paraula OR

marededéu  OR  maria

NOT, !

(és necessari l'ús de majúscules)

L'operador NOT  exclueix resultats que continguin el terme posterior a NOT.

El símbol ! pot ser usat en lloc de la paraula NOT.

Nota:

L'operador NOT no pot ser usat somés amb un sol terme. Per exemple, la cerca "NOT maria" no proporcionarà resultats.

marededéu NOT maria

Agrupaci:

L'agrupació de termes de cerca es pot fer sevir per definir el funcionament dels operadors (i per la qual cosa per dur a terme subcerques. L'agrupació s'aconsegueix mitjançant els parèntesis ("(", ")").

Per defecte, s'apliquen les següents regles:

Exemple:

(marededéu OR maria) AND nen AND (Weyden NOT Kranach)

Les cerques per tots els items que continguin ja sigui "marededéu" o "maria", contenint el terme "nen" i contenint el terme  "weyden" però no el terme "kranach".

Cerca aproximada

El '~' caràcter al final d'un terme de cerca dóna com resultat de cerca que són similars ortogràficament al terme de cerca indicat.

Exemple:
"tela~" pot donar resultats com a  "pela", "lela", etc.

Nota i limitacions:
Aquesta cerca no es pot fer servir per a expressions de cerca.

Cerca de proximitat

La cerca de proximitat permet cercar paraules que tinguin d'una determinada distància les unes de les altres.

Per dur a terme una cerca de proximitat cal fer servir el símbol ('~') (sense cometes) al final de l'expressió de cerca.

Exemple:

Per cercar "maria" i "nen" en una distància de 5 paraules entre elles:

"maria nen"~5

Informació addicional sobre el funcionament de la Cerca

El motor de cerca més habitual es l'Apache Lucene  (veure http://lucene.apache.org/java/2_2_0/queryparsersyntax.html per més detalls).

Camps específics de Cerca

Camps tipus i funcionament de la Cerca

Els camps específics estan relacionats per tal de definir el resultat de cerca desitjat. Representen camps de la base de dades en l'aplicació i poden ser configurats per tal d'aparèixer com a: 

Combinació de camps específics de cerca

El resultat de cerca trobarà tots els criteris de cerca per a tots els camps on, com a mínim, un valor de cerca sigui especificat.

Combinació de Camps Específics de Cerca i Cerca per Text Ple

Proporcionant valors de cerca per text ple i per camps específics es trobaran resultats on hi hagi coincidència de tots els criteris especificats de cerca, malgrat que s'hagin definit en el camp de cerca per text ple o als camps específics. 

Paraules ignorades (Stop Words)

En funció de la manera en que s'implementi el lloc web i de l'idioma amb que es treballi, la cerca pot ignorar determinades paraules (anomenades stop words).

Alguns exemples de stop words:

Filtre de caràcters especials

Els caràcters accentuats són tractats com els seus homòlegs no accentuats.

Exemple:

ö : o, ä : a, á : a, Ä : A, etc.

L' s sostinguda germànica  ("ß") serà tractada com a  "ss".

Close Window